Terms

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid, definities

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, zoals onderhouds-, en/of reparatiewerkzaamheden van TSE Imaging B.V., gevestigd te Almere, hierna te noemen “TSE”.
2.De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3.Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4.Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
7.Indien TSE deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. TSE hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
8.Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
9.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
10.Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Totstandkoming overeenkomsten

1.De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door TSE gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien TSE uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan TSE een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is TSE eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3.TSE is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra TSE – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
4.Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden TSE eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Aanbiedingen, offertes, prijzen

1.Alle aanbiedingen c.q. offertes van TSE zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft TSE het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. In het geval van een consument gelden de prijzen inclusief BTW.
3.Tenzij partijen een vaste prijs c.q. vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal TSE de vergoeding voor haar werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van TSE.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht TSE niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
5.Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is TSE gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
6.Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
7.Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van TSE zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
8.De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van TSE en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan TSE te worden geretourneerd.
9.a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor TSE (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door TSE ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is TSE gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan TSE heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag TSE er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
10.Partijen (niet zijnde consumenten) sluiten de werking van titel 5 afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uit.
11. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.
12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, dan wel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.
13. Opdrachtnemer is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.
14. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.
15. De overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TSE het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van TSE.

Verplichtingen van de wederpartij

1.De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door TSE gewenste wijze aan TSE ter beschikking stelt;
b. hij de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen wijze en tijdig aan TSE ter beschikking stelt.
2.Het risico van de zaken van de wederpartij die TSE in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf adequaat te verzekeren en verzekerd te houden.
3.Alle door TSE geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van TSE of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
4.De wederpartij is verplicht de eventueel door TSE c.q. diens toeleverancier vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs bij zijn afnemers in rekening te brengen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 500,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van TSE om volledige schadevergoeding te vorderen.
5.Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is TSE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6.Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en TSE nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van TSE om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Levering, (op)leveringstermijnen

1.Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien TSE haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
2.TSE is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door TSE kan worden gefactureerd.
3.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van TSE verlaten of het moment waarop TSE aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4.In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5.Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door TSE te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. TSE is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
6.In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van TSE, maar voor rekening van de consument.
7.Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is TSE gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij TSE uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij TSE binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
8.Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. TSE heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor TSE een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
9.Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.
10.TSE kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

1.Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a.TSE niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, zaken e.d. van de wederpartij heeft ontvangen;
b.TSE niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c.er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft TSE recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.TSE zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is TSE gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal TSE met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. TSE zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft TSE in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
4. Opgegeven termijnen voor levering door TSE zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. TSE spant zich naar behoren in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt TSE niet in verzuim. TSE dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Klachten en retourzendingen

1.De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan TSE te melden.
2.Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan TSE te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3.Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan TSE te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4.Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan TSE is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5.Bestelde zaken worden in de bij TSE voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van TSE. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6.Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7.Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
8.De wederpartij dient TSE in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan TSE te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
9.In alle gevallen geschiedt retourzending op een door TSE te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor het correct en veilig verpakken van de producten.
10.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11.Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.
12. Consumenten mogen overeenkomst tot de koop van de producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Opdrachtnemer kan hiervan een schriftelijke bevestiging vragen. Dit recht geldt niet indien de producten voor verdere verkoop ongeschikt zijn geworden (bijvoorbeeld door het breken van een verzegeling) of gebruikt zijn door de consument.

Garanties

1.TSE zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2.TSE staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde en de uitgevoerde werkzaamheden.
3.TSE garandeert de goede uitvoering van de in de voorgaande leden bedoelde werkzaamheden gedurende een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de zaken weer volledig ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde werkzaamheden of geleverde producten.
4.Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert TSE zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen c.q. materialen verstrekt over de eigenschappen van deze onderdelen c.q. materialen. Indien voor de geleverde onderdelen c.q. materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. TSE zal de wederpartij hierover informeren.
5.Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken c.q. aan onderdelen van deze zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.TSE garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
7.Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal TSE kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van TSE. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. Wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan TSE, dan wel de producent van de Producten, waaronder onder meer verstaan worden door wederpartij veroorzaakte ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water en kortsluiting.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van wederpartij jegens TSE en de door TSE bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Aansprakelijkheid

1.Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door TSE gegeven garanties aanvaardt TSE geen enkele aansprakelijkheid.
2.Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is TSE slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van TSE voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4.Indien TSE aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van TSE te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van TSE niet uitkeert of de schade niet onder een door TSE gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van TSE beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5.De wederpartij dient TSE uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6.In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7.De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch TSE op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens TSE verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan TSE verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van TSE.
8.De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart TSE uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van TSE of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal TSE de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij TSE meldt.

Betaling

1.TSE is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2.Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan TSE een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4.Indien na aanmaning door TSE betaling alsnog uitblijft, is TSE bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a.15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b.10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c.5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d.1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6.Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is TSE gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7.Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is TSE gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8.Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is TSE gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft TSE eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9.Door de wederpartij gedane betalingen zullen door TSE ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht enige andere aanduiding door wederpartij.
10.a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van TSE te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op TSE. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Eigendomsvoorbehoud

1.TSE behoudt zich het eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin­gen jegens TSE heeft voldaan. Wederpartij heeft niet het recht om op niet betaalde producten een pandrecht te vestigen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde. Dit recht geldt als een absoluut recht en heeft goederenrechtelijke werking.
2.De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3.Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4.Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5.Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
6.De wederpartij is verplicht TSE direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7.De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens TSE heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van TSE te bewaren.
8.De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal TSE op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9.Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of TSE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan TSE en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van TSE op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Retentierecht

1.TSE is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die TSE voor onderhoud c.q. reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door TSE verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met TSE niet of niet volledig heeft voldaan.
2.TSE is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is TSE gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en TSE hiermee instemt.
3.De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Overmacht

1.Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of TSE is TSE gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.Onder overmacht aan de zijde van TSE wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van TSE, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van TSE. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
3.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van TSE en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van TSE zijn ontstaan.
4.Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens TSE tot aan dat moment na te komen.

Annulering, opschorting

1.Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan TSE een door TSE nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door TSE gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. TSE is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2.De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal TSE vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3.TSE is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4.Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is TSE gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. TSE is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is TSE gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van TSE te vergoeden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.Op de tussen TSE en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar TSE is gevestigd, zij het dat TSE altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3.De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan TSE. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat TSE schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4.Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is TSE gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 6 april 2023