Hoya Selectieve Distributie


Partijen

TSE Imaging B.V.

Televisieweg 60, 1322 AM, Almere, Nederland

En:

, , ,

Hierna genoemd TSE en Retailer.

Inleiding

De Retailer heeft de wens onder eigen naam en onderneming Contract Goederen van TSE te verkopen. De contractgoederen zijn producten van hoge kwaliteit en gericht op (semi)professionele gebruikers, waardoor de distributie hoge kwaliteit vereist in termen van productpresentatie, advies en service. Daarom heeft TSE voor zijn distributie overeenkomstige kwaliteitscriteria opgesteld waaraan Retailers moeten voldoen willen zij de contractgoederen kunnen verkopen in Nederland, België en Luxemburg.

De Retailer wil in aanmerking komen voor een aanstelling als “Authorized HOYA Dealer” van TSE in Nederland, België en Luxemburg.

Bovenstaande in overweging nemend aangaande de inhoud van deze overeenkomst komen beide partijen het volgende overeen:

1. Definities

“Authorized HOYA Dealer” duidt op een retailer die een selectieve distributie overeenkomst heeft gesloten met TSE met betrekking tot de verkoop van contractgoederen.
“Contract Goederen” duidt op de HOYA PrimeXS en/of HDX filters.
“Controle” duidt op de zeggenschap van een persoon met betrekking tot een zakelijke onderneming, (a) door middel van het bezit van aandelen of het bezit van stemrecht in deze onderneming of in relatie tot deze of meerdere ondernemingen of (b) vanwege toegekende bevoegdheden in de statuten of in een ander door de zakelijke onderneming gereguleerde document bepalend, dat de zaken van de eerstgenoemde onderneming worden uitgevoerd in overeenstemming met de wensen van die persoon. Echter in verband met een partnerschap betekend “Control” een aandeel hebbend van meer dan de helft van de activa of het vermogen van het partnerschap;
“Criteria” duidt op de kwaliteitscriteria waaraan de retailer moet voldoen, welke ook worden benoemd in artikel 3.1 t/m 3.3 van deze overeenkomst.
“Gebied” betekend in deze overeenkomst Nederland, België en Luxemburg.

2. Benoeming

TSE benoemt met dit contract de retailer als “Authorized HOYA Dealer” voor de Contract Goederen in Nederland, België en Luxemburg; de retailer zal zichzelf niet kenbaar maken als “Authorized HOYA Dealer” in een ander gebied of land, behalve als TSE een aparte overeenkomst met de retailer sluit welke de retailer benoemd als “Authorized HOYA Dealer” voor de contractgoederen in dat gebied of land.

3. Kwaliteitscriteria

3.1 De retailer is geautoriseerd om contractgoederen van TSE te ontvangen met het doel tot verkoop van de producten aan eindgebruikers op basis van de volgende kwaliteitscriteria:

a. De retailer adverteert uitsluitend met contract goederen die op voorraad zijn of in bestelling bij TSE.
b. De retailer zal alleen promoties en point of sale (POS) materiaal gebruiken welke door TSE beschikbaar zijn gesteld voor het aangewezen gebied.
c. De Retailer zal voorzien in al de service welke de eindgebruiker naar alle redelijkheid kan verwachten, zoals:

i. De eindgebruiker helpen met technische vragen of problemen, in het bijzonder door het voorzien van complete en juiste informatie aan de eindgebruiker over bestaande rechten met betrekking tot de aansprakelijkheid voor materiële defecten in, en de garanties op de Contract Goederen.
ii. gegarandeerde beschikbaarheid voor eindgebruikers op alle werkdagen gedurende normale werkuren voor het beantwoorden van alle vragen over het gebruik van contract goederen, of andere gerelateerde vragen via email, telefoon of persoonlijk in de verkoopvestiging; en
iii. een hoge kwaliteit van klantenservice ondersteund door systematische kwaliteit verzekerende maatregelen, die kunnen worden gebruikt om deze kwaliteit op verzoek aan TSE te kunnen tonen.

3.2 De Retailer moet de Contract Goederen te koop aanbieden in tenminste 1 specialistische verkoopomgeving in het contractgebied, hetzij online of offline, om alle functies van de contract goederen volledig te kunnen demonstreren in de best mogelijke omgeving met een minimale omzet van €4.000,00 van de contractgoederen per jaar voor elke specialistische verkoopomgeving, geëxploiteerd door de Retailer, die niet van invloed zijn op de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de contractgoederen in de fysieke verkoopvestigingen van de Retailer. De verkoopomgeving moet geschikt zijn voor de verkoop van camera-apparatuur. In aanvulling op de in artikel 3.1 van deze overeenkomst bedoelde criteria, moet de Retailer voldoen aan de volgende criteria ten aanzien van deze specialistische verkoopomgeving(en).

a. Zorgen dat de contract goederen worden geplaatst en gepresenteerd in een geschikte en aantrekkelijke setting; waar de verkoop vestiging(en) niet uitsluitend gewijd is aan de verkoop van de contract goederen, maar ook voor de presentatie en verkoop van verschillende andere producten van andere merken, met inbegrip van derden merken, dient de Retailer de contract goederen te presenteren in een apart gedeelte van de verkoopvestiging(en); dit deel van de verkoopvestiging(en) moet duidelijk worden voorzien van HOYA logo’s, zodat onmiddellijk bij het binnenkomen van de verkoopvestiging(en), de locatie van het verkoop gebied dat zich toelegt op de verkoop van de contract goederen duidelijk is voor elke potentiële klant;
b. Hebben personeel beschikbaar in de winkel die voldoende ervaring hebben in de verkoop van camera-apparatuur voor de (Semi)professionele camera gebruikers en die beschikken over een goede kennis van de producten, met name met betrekking tot de kenmerken, de werking en de technologie van de Contract Goederen en ervoor te zorgen dat deze personeelsleden in staat zijn om de Contract Goederen volledig uit te leggen en hun mogelijkheden te demonstreren aan geïnteresseerde klanten, zowel voor als na de aankoop;
c. Zorgt dat de demovoorraad ( show modellen ) uit de HOYA PrimeXS en/of HDX  serie voldoet aan de eisen die genoemd worden in bijlage 1.

3.3 Als de Retailer de contract goederen te koop aanbiedt via het internet, moet de winkelier aan de volgende criteria voldoen:

a. De contract Goederen moeten te koop worden aangeboden en / of verkocht worden via de eigen website van de retailer die aan de overige bepalingen van de in artikel 3.3 genoemde kwalitatieve criteria moet voldoen; ze kunnen alleen worden aangeboden via andere websites als die websites ook aan de in de overige bepalingen van de in artikel 3.3 genoemde kwalitatieve criteria voldoen.
b. De website van de Retailer moet afbeeldingen en gedetailleerde specificaties van de contract goederen samen met begrijpelijke uitleg over de eigenschappen van de contract goederen, met inbegrip van het materiaal dat door TSE op het gebied van sales promotion, zoals voorbeeldfoto’s gemaakt met de Contract Goederen, instructies voor gebruik, interactieve productpresentaties en andere interactieve instrumenten.
c. De website van de Retailer moet alle huidige TSE graphics, beeldmateriaal en logo’s tonen.
d. De retailer moet zich identificeren als een “Authorized Hoya Dealer ” van de contract waren op een prominente plaats op de website met behulp van pictogrammen, afbeeldingen en andere grafische voorstellingen die door TSE worden voorgeschreven; in het geval dat de Retailer ophoudt als Authorized Dealer moet deze verklaring binnen 14 dagen na de aankondiging van het verwijderen van de genoemde status van de website(s) verwijderd zijn.
e. De online orders voor de Contract Goederen moeten worden gedaan via een beveiligde verbinding, met minimaal het niveau van beveiliging aangegeven, op een duidelijk zichtbare wijze beschreven in het gedeelte van de site gereserveerd om te bestellen. De website moet ook informatie geven over het beleid van de Retailer met betrekking tot het verzamelen van gegevens door de website van de retailer in overeenstemming met alle lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.
f. Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nadat een klant van de Retailer zijn bestelling indient, moeten ze een orderstatus (aanvaarding of afwijzing) ontvangen.
g. De website moet duidelijk het telefoonnummer of e-mailadres vermelden waar de klanten van de retailer eventuele vragen in de zin van paragraaf 3.1 (d) direct kunnen stellen.

3.4 de Retailer verzekert TSE dat het voldoet aan de criteria en zal blijven doen voor de duur van deze overeenkomst.

3.5 Als de Retailer zijn adres of zakelijke activiteiten wijzigt, of extra verkooppunten wenst toe te voegen, moet hij TSE daarvan in kennis stellen. TSE onderzoekt, in dit geval of de Retailer nog steeds voldoet aan de criteria. Als dit het geval is, wijzigen de partijen deze overeenkomst dienovereenkomstig.

3.6 TSE kan op elk gewenst moment eisen van de Retailer, dat hij:

a. TSE informatie en bewijsmateriaal biedt waarmee TSE kan verifiëren of de Retailer nog steeds voldoet aan de criteria;
b. medewerkers van TSE of zijn vertegenwoordigers toegang verleent tot de Outlet(s) van de Retail Specialist of andere bedrijfsruimten, voor zover dit noodzakelijk voor TSE is om te kunnen controleren of de Retailer nog steeds voldoet aan de criteria; en
c. verkoopinformatie over de contractgoederen geeft, inclusief verkoopinformatie per Retail Outlet-locatie (online of offline).

Leave this empty:

Signed by Robbert Langezaal
Signed On: September 4, 2019

Signature Certificate
Document name: Hoya Selectieve Distributie
Unique Document ID: a249754769ed1ac159b0853ad204aa03ea291ee9
Timestamp Audit
June 6, 2018 19:00 CESTHoya Selectieve Distributie Uploaded by Robbert Langezaal - contract@tseportal.eu IP 84.245.8.205